Search Home
University

เลือกภาษา    
สืบค้นแบบไล่เรียง

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


คำสำคัญ

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


สืบค้นเชิงลึก
คำสำคัญรายการหลัก
แบบเชี่ยวชาญ
หลายฐานข้อมูล
หนังสือสำรอง

ตั้งค่าการกรอง Session
Active Filter Settings
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น


Library Has
113844 ชื่อเรื่อง
ดูตัวเล่มคลิก Link ด้านล่าง
รายละเอียดตัวเล่ม


New Book List
2554
2555
2556
2557
2558
2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560


Corner Information
มุมอาเซียน
สถาบันอยุธยาศึกษา
มุมวิทยานิพนธ์
มุมวิจัย
มุมกฎหมาย
E-Book
ห้องสมุดอิหร่าน
มุมตลาดหลักทรัพย์
จดหมายเหตุ
ศูนย์ภาษาอาเซียน
บัณฑิตศึกษา
E-Research
สื่อมัลติมีเดีย

สถาบันอยุธยาศึกษา


Subsetระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
There are 0 titles in your cart.
บันทึก Session
ปิด Session

ประวัติการสืบค้น

Recommended Reading
Recommended Reading

ผลการสืบค้นแบบทั่วไป

หน้าแรก หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ผลการสืบค้น Books & Serials - ชื่อเรื่อง: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาและเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน /มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
  Bib Hit Count ตรวจเช็คคำค้น
ดูรายการหลัก 1   การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาและเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน /มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
ดูรายการหลัก 1   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552 / สถาบันวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดูรายการหลัก 1   การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 5" เรื่อง "ชุมชนพัฒนา : คุณค่าของการวิจัย" = Proceedings the 5th RRU academic and research nationa conference "community development : the value of research / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ดูรายการหลัก 1   การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2556 "ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเชิงแข่งขันและมรดกทางวัฒนธรรมของมุสลิมในประชาคมอาเซียน" / ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดูรายการหลัก 1   การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2557 เรื่อง "มองไทย มองมุสลิมในอาเซียน จากนอกสู่ในและจากในสู่นอก" / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดูรายการหลัก 1   การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 = การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 = เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง" / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ดูรายการหลัก 1   การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 : บทคัดย่อ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง" / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ดูรายการหลัก 1  
การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7, = “การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556
/ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ดูรายการหลัก 1   การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 105 ปี เรื่อง "วิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ดูรายการหลัก 1   การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณีระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องโอกาสคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี 2553 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หน้าแรก หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 0-3532-2076

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter
Citrus V.1.1 (VTLS 2012.2.2)