Search Home
University

เลือกภาษา    
สืบค้นแบบไล่เรียง

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


คำสำคัญ

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


สืบค้นเชิงลึก
คำสำคัญรายการหลัก
แบบเชี่ยวชาญ
หลายฐานข้อมูล
หนังสือสำรอง

ตั้งค่าการกรอง Session
Active Filter Settings
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น


Library Has
113844 ชื่อเรื่อง
ดูตัวเล่มคลิก Link ด้านล่าง
รายละเอียดตัวเล่ม


New Book List
2554
2555
2556
2557
2558
2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560


Corner Information
มุมอาเซียน
สถาบันอยุธยาศึกษา
มุมวิทยานิพนธ์
มุมวิจัย
มุมกฎหมาย
E-Book
ห้องสมุดอิหร่าน
มุมตลาดหลักทรัพย์
จดหมายเหตุ
ศูนย์ภาษาอาเซียน
บัณฑิตศึกษา
E-Research
สื่อมัลติมีเดีย

สถาบันอยุธยาศึกษา


Subsetระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
There are 0 titles in your cart.
บันทึก Session
ปิด Session

ประวัติการสืบค้น

Recommended Reading
Recommended Reading

ผลการสืบค้นแบบทั่วไป

หน้าแรก หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ผลการสืบค้น Books & Serials - ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
  Bib Hit Count ตรวจเช็คคำค้น
ดูรายการหลัก 1   การบริหารจัดการของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง /กชกร กลมกล่อม
ดูรายการหลัก 1   การบริหารจัดการของธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)ที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้รับบริการกรณีศึกษา : เฉพาะเขตพื้นที่ 26 / ศิริกัญญา กระจายศรี
ดูรายการหลัก 1   การบริหารจัดการของบริษัท ทีซีเอสเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมของลูกค้าในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ชัยยุทธ์ ขันอ้าย
ดูรายการหลัก 1   การบริหารจัดการของบริษัทท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นุชศินี ยศปกรณ์
ดูรายการหลัก 1   การบริหารจัดการของบริษัทประกันภัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในเขตภาคกลาง / กิตติ จูปรางค์
ดูรายการหลัก 1   การบริหารจัดการของผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในเขตภาคกลาง / จุฬาทิพย์ อัศวราชันย์
ดูรายการหลัก 1   การบริหารจัดการของผู้ประกอบการห้องเช่าที่มีต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจเช่าที่พักอาศัยของลูกจ้างในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานี / พัชรี สุกใส
ดูรายการหลัก 1   การบริหารจัดการของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ "บริการประทับใจ ไร้ความแออัด พัฒนาเครือข่าย" ที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ / ไพรัช มีสมศักดิ์
ดูรายการหลัก 2   การบริหารจัดการคนเก่ง = Harvard business review on talent management / ทามารา เจ อีริคสัน, ลินดา เกรทตัน ; แปลโดย ณัฐยา สินตระการผล
ดูรายการหลัก 1   การบริหารจัดการคนเก่ง = The essential guide to managing talent / เคย์ โทรน, แอนดี้ เพลแลน ; แปลและเรียบเรียงโดย ประภัสสร วรรณสถิตย์

หน้าแรก หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 0-3532-2076

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter
Citrus V.1.1 (VTLS 2012.2.2)