Search Home
University

เลือกภาษา    
สืบค้นแบบไล่เรียง

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


คำสำคัญ

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


สืบค้นเชิงลึก
คำสำคัญรายการหลัก
แบบเชี่ยวชาญ
หลายฐานข้อมูล
หนังสือสำรอง

ตั้งค่าการกรอง Session
Active Filter Settings
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น


Library Has
113844 ชื่อเรื่อง
ดูตัวเล่มคลิก Link ด้านล่าง
รายละเอียดตัวเล่ม


New Book List
2554
2555
2556
2557
2558
2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560


Corner Information
มุมอาเซียน
สถาบันอยุธยาศึกษา
มุมวิทยานิพนธ์
มุมวิจัย
มุมกฎหมาย
E-Book
ห้องสมุดอิหร่าน
มุมตลาดหลักทรัพย์
จดหมายเหตุ
ศูนย์ภาษาอาเซียน
บัณฑิตศึกษา
E-Research
สื่อมัลติมีเดีย

สถาบันอยุธยาศึกษา


Subsetระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
There are 0 titles in your cart.
บันทึก Session
ปิด Session

ประวัติการสืบค้น

Recommended Reading
Recommended Reading

ผลการสืบค้นแบบทั่วไป

หน้าแรก หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ผลการสืบค้น Books & Serials - ชื่อเรื่อง: การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี
  Bib Hit Count ตรวจเช็คคำค้น
ดูรายการหลัก 1   การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี / กชกร สมิตะมาน
ดูรายการหลัก 1   การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / สุวรรณ ภูติวณิชย์
ดูรายการหลัก 1   การศึกษาความพึงพอใจในการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานระดับต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง / นิภาพร ร่มรื่นบุญกิจ
ดูรายการหลัก 1   การศึกษาความรู้ ความคิดเห็นต่อการยอมรับผูป่วยโรคเอดส์และพฤติกรรมการยอมรับผู้ป่วยโรคเอดส์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
ดูรายการหลัก 1   การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 -4 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2537
ดูรายการหลัก 1   การศึกษาความรู้สึกเชิงจำนวนในการแก้ปัญหา เรื่อง การบวกและการลบจำนวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น / สีไพร สีขอน
ดูรายการหลัก 1   การศึกษาความว่องไวทางชีวภาพในระบบจำลองของร่างกายของผลึกไฮดรอกซีแอปาไทต์ในระดับนาโนเมตรที่เตรียมด้วยวิธี ซีตริก แอซิค โซ-เจล คอมบัสชั่น / ขนิษฐา วันชัย
ดูรายการหลัก 1   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 / พินิจ แสงอรุณ
ดูรายการหลัก 1   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบฐานของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่พระนครศรีอยุธา เขต 1 / กชกานต์ ทองแท้
ดูรายการหลัก 1   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / นภา ฮกทา

หน้าแรก หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 0-3532-2076

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter
Citrus V.1.1 (VTLS 2012.2.2)