Search Home
University

เลือกภาษา    
สืบค้นแบบไล่เรียง

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


คำสำคัญ

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


สืบค้นเชิงลึก
คำสำคัญรายการหลัก
แบบเชี่ยวชาญ
หลายฐานข้อมูล
หนังสือสำรอง

ตั้งค่าการกรอง Session
Active Filter Settings
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น


Library Has
113844 ชื่อเรื่อง
ดูตัวเล่มคลิก Link ด้านล่าง
รายละเอียดตัวเล่ม


New Book List
2554
2555
2556
2557
2558
2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560


Corner Information
มุมอาเซียน
สถาบันอยุธยาศึกษา
มุมวิทยานิพนธ์
มุมวิจัย
มุมกฎหมาย
E-Book
ห้องสมุดอิหร่าน
มุมตลาดหลักทรัพย์
จดหมายเหตุ
ศูนย์ภาษาอาเซียน
บัณฑิตศึกษา
E-Research
สื่อมัลติมีเดีย

สถาบันอยุธยาศึกษา


Subsetระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
There are 0 titles in your cart.
บันทึก Session
ปิด Session

ประวัติการสืบค้น

Recommended Reading
Recommended Reading

ผลการสืบค้นแบบทั่วไป

หน้าแรก หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ผลการสืบค้น Books & Serials - ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัย การพัฒนาเนื้อหาระบบฝังตัวสำหรับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ = An Embedded System Content Development for Career Education
  Bib Hit Count ตรวจเช็คคำค้น
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัย การพัฒนาเนื้อหาระบบฝังตัวสำหรับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ = An Embedded System Content Development for Career Education [Online Research] / พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม และ ชัยยศ เดชสุระ
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัย การพัฒนาบทเรียนวิชาการประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต = Web based courseware development of microprocessor applicationa on internet system / พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม, วิมล กิตติรักษ์ปัญญา
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัย การพัฒนามาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / เชี่ยวชาญ ยางศิลา…[และคนอื่นๆ]
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นวิธีสอบสวนสำหรับวิชาหลักการสอนของหลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พุทธศักราช 2530 / สมพงษ์ สิงหะพล
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักธรรมอิทธิบาท 4 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / นงเยาว์ อุทุมพร
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบสมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัย การพัฒนาวินัยตนเองของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ตามแนวทางไตรสิกขา / ตรัยรักษ์ วรัทย์หินเกิด
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก / จำเนียร ชุณหโสภาค…[และคณะ]
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัย การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมบริเวณรอบท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ = The capability development in logisticss information technology of industrial Enterprises in the area surrounding suvarnabhumi international airport / พรรณี แพ่งกุล,สมชาย หอมขำ,ขวัญชนก บัวทอง

หน้าแรก หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 0-3532-2076

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter
Citrus V.1.1 (VTLS 2012.2.2)