Search Home
University

เลือกภาษา    
สืบค้นแบบไล่เรียง

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


คำสำคัญ

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


สืบค้นเชิงลึก
คำสำคัญรายการหลัก
แบบเชี่ยวชาญ
หลายฐานข้อมูล
หนังสือสำรอง

ตั้งค่าการกรอง Session
Active Filter Settings
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น


Library Has
113844 ชื่อเรื่อง
ดูตัวเล่มคลิก Link ด้านล่าง
รายละเอียดตัวเล่ม


New Book List
2554
2555
2556
2557
2558
2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560


Corner Information
มุมอาเซียน
สถาบันอยุธยาศึกษา
มุมวิทยานิพนธ์
มุมวิจัย
มุมกฎหมาย
E-Book
ห้องสมุดอิหร่าน
มุมตลาดหลักทรัพย์
จดหมายเหตุ
ศูนย์ภาษาอาเซียน
บัณฑิตศึกษา
E-Research
สื่อมัลติมีเดีย

สถาบันอยุธยาศึกษา


Subsetระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
There are 0 titles in your cart.
บันทึก Session
ปิด Session

ประวัติการสืบค้น

Recommended Reading
Recommended Reading

ผลการสืบค้นแบบทั่วไป

หน้าแรก หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ผลการสืบค้น Books & Serials - ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเปลือกกล้วยนว้าเพื่อสุขภาพ = Development of Namwa banana peel tea for health
  Bib Hit Count ตรวจเช็คคำค้น
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเปลือกกล้วยนว้าเพื่อสุขภาพ = Development of Namwa banana peel tea for health [Online Research] / สุนันทา คะเนนอก
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูตามแนวคิดซิปปาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา / วาทินี สรรพวัฒน์
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างนิสัยการอ่านสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ / วิชา ทรวงแสวง
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา /กองวิจัยทางการศึกษา,กระทรวงศึกษาธิการ
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและทดสอบดัชนีช้วัดสุขภาพจิตคนไทย ฉบับใหม่ / อภิชัย มงคล
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าปลาซิวใบไผ่ของชุมชนต้นน้ำคลองปลายอวน ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุริยะ จันทร์แก้ว, เสก
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศโสนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้ ระบบจัดการเนื้อหา = The development of sano information website for Phranakhon Si Ayutthaya province using content managment system (CMS) / ธราภรณ์ สถาปิตานนท์,รงรอง แรมสิเยอ
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศัพท์สัมพันธ์ด้านการศึกษาทางไกล / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างเป็นระบบและยั่งยื่น / เย็นใจ สุวานิช, ฉลอง สุนทรนนท์
ดูรายการหลัก 1   รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ของหมาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี /กรรณิการ์ นาคอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

หน้าแรก หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 0-3532-2076

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter
Citrus V.1.1 (VTLS 2012.2.2)