Search Home
University

เลือกภาษา    
สืบค้นแบบไล่เรียง

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


คำสำคัญ

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


สืบค้นเชิงลึก
คำสำคัญรายการหลัก
แบบเชี่ยวชาญ
หลายฐานข้อมูล
หนังสือสำรอง

ตั้งค่าการกรอง Session
Active Filter Settings
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น


Library Has
113844 ชื่อเรื่อง
ดูตัวเล่มคลิก Link ด้านล่าง
รายละเอียดตัวเล่ม


New Book List
2554
2555
2556
2557
2558
2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560


Corner Information
มุมอาเซียน
สถาบันอยุธยาศึกษา
มุมวิทยานิพนธ์
มุมวิจัย
มุมกฎหมาย
E-Book
ห้องสมุดอิหร่าน
มุมตลาดหลักทรัพย์
จดหมายเหตุ
ศูนย์ภาษาอาเซียน
บัณฑิตศึกษา
E-Research
สื่อมัลติมีเดีย

สถาบันอยุธยาศึกษา


Subsetระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
There are 0 titles in your cart.
บันทึก Session
ปิด Session

ประวัติการสืบค้น

Recommended Reading
Recommended Reading

ผลการสืบค้นแบบทั่วไป

หน้าแรก หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ผลการสืบค้น Books & Serials - ชื่อเรื่อง: ก้าวข้ามกับดัก = Hamilton Paradox
  Bib Hit Count ตรวจเช็คคำค้น
ดูรายการหลัก 1   ก้าวข้ามกับดัก = Hamilton Paradox / จรัส สุวรรณมาลา
ดูรายการหลัก 1   ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ดูรายการหลัก 1   ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านบวก
ดูรายการหลัก 1   ก้าวข้ามระบอบทักษิณ : สู่เส้นทางปฏิรูปการเมือง-เศรษฐกิจ / วิทยากร เชียงกูล
ดูรายการหลัก 1   ก้าวข้ามศตวรรษ / แจ๊ค,มินทร์ อิงค์ธเนศ เรียบเรียงโดย ปฐม อินทโรดม
ดูรายการหลัก 1   ก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารมืออาชีพ : จากประสบการณ์สู่การเรียนรู้ / บุหงา วัฒนะ
ดูรายการหลัก 1   ก้าวเข้าลู่สู่การเลื่อนวิทยฐานะ / สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ
ดูรายการหลัก 1   ก้าวเข้าลู่สู่การเลื่อนวิทยฐานะครู / สุวิทย์ มูลคำ
ดูรายการหลัก 2   ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา / นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
ดูรายการหลัก 1   ก้าวเดินตามแนวทางอหลฺลุลบัยตฺ (อฺ) / ซัยยิดฮาชิม มุซาวียฺ ; แปลโดย เชคอิบรอฮีม บิน อับดุลกอดิร

หน้าแรก หน้าก่อนนี้ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 0-3532-2076

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter
Citrus V.1.1 (VTLS 2012.2.2)