Search Home
University

เลือกภาษา    
สืบค้นแบบไล่เรียง

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


คำสำคัญ

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


สืบค้นเชิงลึก
คำสำคัญรายการหลัก
แบบเชี่ยวชาญ
หลายฐานข้อมูล
หนังสือสำรอง

ตั้งค่าการกรอง Session
Active Filter Settings
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น


Library Has
113844 ชื่อเรื่อง
ดูตัวเล่มคลิก Link ด้านล่าง
รายละเอียดตัวเล่ม


New Book List
2554
2555
2556
2557
2558
2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560


Corner Information
มุมอาเซียน
สถาบันอยุธยาศึกษา
มุมวิทยานิพนธ์
มุมวิจัย
มุมกฎหมาย
E-Book
ห้องสมุดอิหร่าน
มุมตลาดหลักทรัพย์
จดหมายเหตุ
ศูนย์ภาษาอาเซียน
บัณฑิตศึกษา
E-Research
สื่อมัลติมีเดีย

สถาบันอยุธยาศึกษา


Subsetระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
There are 0 titles in your cart.
บันทึก Session
ปิด Session

ประวัติการสืบค้น
EResearch

Recommended Reading
Recommended Reading

รายการชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
   เคลียร์จากกลุ่มย่อย ผลการสืบค้น Books & Serials - EResearch

ระเบียน 1 ทั้งหมด 8 ของ 8
1
บัตรรายการ
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Title รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง = A development of mathematics quality learning for Pratom Suksa 4 –6 in small school Pranakhon Si Ayutthaya and Angthong
Call number E-Research
Author กฤษณะ กันอ่ำ
Imprint พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 2556
Multimedia Full Text http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/152.pdf


 
2
บัตรรายการ
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Title รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Call number E-Research
Author กานดา เต๊ะขันหมาก
Imprint พระนครศรีอยุธยา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 2556
Multimedia Full Text http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/154.pdf


 
3
บัตรรายการ
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Title ตัวกรองน้ำดื่มจากเถ้าแกลบ = Drinking Water filter from Rice Husk Ash
Call number E-Research
Author คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
Imprint พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 2556
Multimedia Full Text http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/153.pdf


 
4
บัตรรายการ
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Title การเรียนรู้แบบบูรณาการของเกษตรกร เรื่อง “การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของข้าว ที่ได้จากปุ๋ยแหนแดงและปุ๋ยเคมี Integrated learning of agriculturists Azolla bio-fertilizer and chemical fertilizer are compared for rice yield and quality
Call number E-Research
Author พัชรี สินธุนาวา
Imprint พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 2556
Multimedia Full Text http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/150.pdf


 
5
บัตรรายการ
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Title รายงานการวิจัย การพัฒนาเนื้อหาระบบฝังตัวสำหรับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ = An Embedded System Content Development for Career Education
Call number E-Research
Author พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
Imprint พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 2556
Multimedia Full Text http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/151.pdf


 
6
บัตรรายการ
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Title รายงานการวิจัย บัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Call number E-Research
Author ภาวินีย์ ธนาอนวัช
Imprint พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 2556
Multimedia Full Text http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/157.pdf


 
7
บัตรรายการ
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Title การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
Call number E-Research
Author วัชรินทร์ เสมามอญ
Imprint พระนครศรีอยุธยา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 2556
Multimedia Full Text http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/158.pdf


 
8
บัตรรายการ
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


การจอง
Title รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเปลือกกล้วยนว้าเพื่อสุขภาพ = Development of Namwa banana peel tea for health
Call number E-Research
Author สุนันทา คะเนนอก
Imprint พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 2556
Multimedia Full Text http://rdi.aru.ac.th/e_journal/pdf/156.pdf


 

Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 0-3532-2076

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter
Citrus V.1.1 (VTLS 2012.2.2)