Search Home
University

เลือกภาษา    
สืบค้นแบบไล่เรียง

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


คำสำคัญ

คำสืบค้น
ฐานข้อมูล
Books & Serials


สืบค้นเชิงลึก
คำสำคัญรายการหลัก
แบบเชี่ยวชาญ
หลายฐานข้อมูล
หนังสือสำรอง

ตั้งค่าการกรอง Session
Active Filter Settings
ไม่มีการตั้งค่าการจำกัดการสืบค้น


Library Has
113844 ชื่อเรื่อง
ดูตัวเล่มคลิก Link ด้านล่าง
รายละเอียดตัวเล่ม


New Book List
2554
2555
2556
2557
2558
2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560


Corner Information
มุมอาเซียน
สถาบันอยุธยาศึกษา
มุมวิทยานิพนธ์
มุมวิจัย
มุมกฎหมาย
E-Book
ห้องสมุดอิหร่าน
มุมตลาดหลักทรัพย์
จดหมายเหตุ
ศูนย์ภาษาอาเซียน
บัณฑิตศึกษา
E-Research
สื่อมัลติมีเดีย

สถาบันอยุธยาศึกษา


Subsetระเบียนข้อมูลที่จัดเก็บ
There are 0 titles in your cart.
บันทึก Session
ปิด Session

ประวัติการสืบค้น
Thesis

Recommended Reading
Recommended Reading

รายการชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :
เรียงจากน้อยไปมาก เรียงจากมากไปน้อย
   เคลียร์จากกลุ่มย่อย ผลการสืบค้น Books & Serials - Thesis

หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 276 | หน้าถัดไป

ระเบียน 1 ทั้งหมด 10 ของ 2754
1
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์/B.2flr.2
การจอง
Title ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกเดินทางมาเที่ยวเมืองลี่เจียง จังหวัดยูนนาน ประเทศจีน
Call number ว 910.4 L492ป 2553
Author Li Ling
Imprint พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553
Multimedia http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107742.gif
http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/107742.gif


 
2
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์/B.2flr.2
การจอง
Title การบริหารจัดการของตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
Call number ว 629.2 ก112ก [วิทยานิพนธ์]
Author กชกร กลมกล่อม
Imprint พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2549


 
3
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์/B.2flr.2
การจอง
Title การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี
Call number ว 658.314 ก112ก 2548
Author กชกร สมิตะมาน
Imprint ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548
Content ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน -- ความสำคัญของความพึงพอใจในการทำงาน -- หลักในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน -- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน -- องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน -- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
Multimedia http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/9743370277.gif
http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/9743370277.gif


 
4
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์/B.2flr.2
การจอง
Title การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบฐานของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่พระนครศรีอยุธา เขต 1
Call number ว 371.62 ก120ก 2552
Author กชกานต์ ทองแท้
Imprint พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 2552
Content การจัดการเรียนการสอน -- หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็ฯฐาน -- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน -- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
Multimedia http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/86993.gif
http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/86993.gif


 
5
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์/B.2flr.2
การจอง
Title พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Call number ว 663.61 ก122พ 2556
Author กณิศนันท์ กาหลง
Imprint พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2556
Content ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับน้ำดื่ม -- ความรู้เรื่องน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์ -- แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Multimedia http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/110777.gif
http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/110777.gif


 
6
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์/B.2flr.2
การจอง
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Call number 658.83 ก124ป [วิทยานิพนธ์]
Author กนกกาญจน์ จันทกาศ
Imprint พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 2548


 
7
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์/B.2flr.2
การจอง
Title ประสิทธิผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
Call number ว 362.293 ก124ป 2553
Author กนกพร ด้วงคำภา
Imprint นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2553
Multimedia http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108282.gif
http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/108282.gif


 
8
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(1)
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 1
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์/B.2flr.2
การจอง
Title การบริหารงานด้านบริการของแขวงการทางกาญจนบุรี - สุพรรณบุรี (ที่2) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ
Call number 388.1 ก124ก [วิทยานิพนธ์]
Author กนกพันธุ์ ประนอมเชย
Imprint พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2549


 
9
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(3)
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 3
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์/B.2flr.2
การจอง
Title ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
Call number ว 658.314 ก125ค 2548
Author กนกรัตน์ ปานปั้น
Imprint ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548
Content แนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ -- แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ -- แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ -- แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ -- ทฤษฎีเกี่ยวกับควมพึงพอใจและบริการ
Multimedia http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/9749928792.gif
http://gallery.aru.ac.th/library/thumb/9749928792.gif


 
10
บัตรรายการ
รายการตัวเล่ม(2)
รายการ MARC เพิ่มไปยังกลุ่มย่อย
เลือกระเบียนเพื่อบันทักเก็บใน cart


จำนวนที่มีอยู่ : 2
ที่ยังอยู่ : วิทยานิพนธ์/B.2flr.2
การจอง
Title การศึกษาการดำเนินงานการปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Call number 372.19 ก125ก 2545
Author กนกรัตน์ ศรีกล่ำ.
Imprint พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2545


หน้าก่อนหน้านี้ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 276 | หน้าถัดไป

Copyright © 2003 VTLS Inc. All rights reserved.
VTLS.com มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 0-3532-2076

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter
Citrus V.1.1 (VTLS 2012.2.2)