สมฤดี คัชมาตย์

ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภารกิจการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรา๙ปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี / สมฤดี คัชมาตย์ - ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548 - ฎ,135 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.

ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.

วิทยานิพนธ์

ทฤษฎีการบริหารงานของ เฮนรี่ ฟาโยล -- ทฤษฎีการบริหารของ พาร์สัน -- ทฤษฎีภาวะผู้นำทีอาร์ซี -- ทฤษฎีองค์การ -- ทฤษฎีการพัฒนาองค์การ -- แนวคิดทางการบริหาร -- แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร -- แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร -- แนวคิดการควบคุมสมัยใหม่ -- แนวความคิดเกี่ยวกับสำนักงานและการบริหารสำนักงาน -- แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน

Y54 M06 D09

Thesis

9749928806


การบริหารธุรกิจ--วิทยานิพนธ์


มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์--บุคลากร--ความคิดเห็น
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์--การบริหารงาน

ว 658 / ส276ค 2548
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter