ดวงแก้ว เฉยเจริญ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ / ดวงแก้ว เฉยเจริญ - ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2548 - ซ,137 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต.

วิทยานิพนธ์

เอกสารที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรช่วยสอน -- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Y54 M06 D16

Thesis

9743370129


คอมพิวเตอร์ช่วยสอน--การพัฒนา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี--คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ--การศึกษาและการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ--คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ว 372.3 / ด254ก 2548
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter