อัญชลี พิพัฒน์เสริญ.

การใช้โลตัส 1-2-3 สำหรับการบัญชีทรัพย์สิน / อัญชลี พิพัฒน์เสริญ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535 - 191 หน้า.9747665743


โลตัส 1-2-3--โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
การบัญชีทรัพย์สิน.

005.369 / อ ก
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter