อุษณา ภัทรมนตรี

การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ : บทที่ 10 การตรวจสอบวงจรค่าใช้จ่าย การตรวจสอบวงจรค่าใช้จ่าย / อุษณา ภัทรมนตรี, สุรีรัตน์ ทองอรุณแสง - กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553 - 57 หน้า ; 26 ซม.

Y57 M02 D18
คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ
การบัญชี
การสอบบัญชี
บัญชี--คอมพิวเตอร์

657.0285 / อ862ก 2553
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter