ณัฐวรรณ ทิพย์เจริญพร

Web-based Application สำหรับการจัดการเทคโนโลยีสะอาดและการอนุรักษ์พลังงานโดยระบบผู้เชี่ยวชาญใช้โปรแกรม PHP และ SQL / ณัฐวรรณ ทิพย์เจริญพร - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, 2550 - (4),130 หน้า : ตาราง : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต.

วิทยานิพนธ์

Y56 M09 D30

Green_Library Thesis


เทคโนโลยีสะอาด--อุตสาหกรรม
Web-based Application--การจัดการเทคโนโลยี
การอนุรักษ์พลังงาน--อุตสาหกรรม
PHP--ภาษาคอมพิวเตอร์
SQL--ภาษาคอมพิวเตอร์

ว 006.68 / ณ360ว 2550
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter