พิริยะดิศ มานิตย์

ศัพท์จิตวิเคราะห์สำหรับวรรณคดีวิจารณ์ : คำอธิบายตามแนวของซิกมันด์ ฟรอยด์ คำอธิบายตามแนวของซิกมันด์ ฟรอยด์ / พิริยะดิศ มานิตย์ - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 - 99 หน้า ; 21 ซม. - โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 152 .

Y57 M01 D069786165517287


จิตวิทยา--ศัพท์บัญญัติ
จิตวิทยา--พจนานุกรม

อ 150.3 / พ733ศ 2556
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter