คู่มือแยกศัพท์ประเภท ไทย-จีน - กรุงเทพฯ : คงวุฒิคุณากร, 2554 - 433 หน้า ; 21 ซม.

Y57 M01 D179787543558823


ภาษาจีน--คำศัพท์
ภาษาจีน--ตำราสำหรับชนต่างชาติ
ภาษาจีน--การใช้ภาษา

อ 495.1 / ค241 2554
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter