เก่งภาษาอาเซียนจีน / เรารักอาเซียน ; วาดภาพประกอบโดย สุรศักดิ์ ตรีนนท์, มนต์ชนก ศาสตร์หนู - กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556 - 44 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ฉ. 2 พิมพ์ครั้งที่ 3

Y57 M01 D20

Asean9789742894849


Asean
ภาษาจีน--คำศัพท์
ภาษาจีน--บทสนทนาและวลี
ภาษาจีน--การใช้ภาษา
ภาษาอาเซียน

495.1 / ร778ก 2556
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter