จริยา ธารมรรค

ตะวันออกที่เมืองไทย / จริยา ธารมรรค - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : อีสเทิร์นโพลีเมอร์, 2556 - 503 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.

Y57 M02 D019786167030920


นักธุรกิจ--ชีวประวัติ--จีน
ชีวประวัติ

926.58 / จ167ต 2556
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter