เอกปวีณ นิลรัตน์

แพรไหมบนเส้นทางสายฝุ่น / เอกปวีณ นิลรัตน์ - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556 - 201 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - สารคดีท่องเที่ยว ; ลำดับที่ 21 .

Y57 M02 D129786163873293


การเดินทาง


จีน--ความเป็นอยู่และประเพณี
จีน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

915.1 / อ876พ 2556
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter