ต้าน ถิงถิง

จำศัพท์เจ๋ง เก่งอย่างเทพ ด้วย Mind mapping english - Chinese - Thai 2 / ต้าน ถิงถิง ; แปลโดย สุนันทา สุนันธภักดี, เพ็ญศริ รัตนศรี - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557 - 349 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม. ; ซีดี+รอม

Y57 M07 D05

Asean

9786160803668


Asean
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์
ภาษาไทย--คำศัพท์
ภาษาจีน--คำศัพท์

428.24 / ต232จ 2557
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter