หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 / กระทรวงศึกษาธิการ - กรุงเทพฯ : กรม, 2525 - 372 หน้า
การศึกษาขั้นมัธยม--หลักสูตร.
หลักสูตร.

373.19 / ศ ห
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter