รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการรส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชนของสำนักงาน กศน. เพื่อสนับสสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 / กระทรวงศึกษาธิการ - กรุงเทพฯ : รังษีการพิมพ์, 2556 - 191 หน้า ; 26 ซม.

Y58 M11 D23


การศึกษาตลอดชีวิต--ไทย
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter