พรทิพย์ เลาหวิโรจน์.

คอมพิวเตอร์กับการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิค / พรทิพย์ เลาหวิโรจน์ และ สุพจน์ จิตต์ประเสริฐ - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527 - 202 หน้า
คอมพิวเตอร์.

001. 6424 / พ ค
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter