ศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ม.ป.ท, 2535 - 269 หน้า9748122441


คอมพิวเตอร์--พจนานุกรม.

อ 004.03 / ร ศ
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter