จักรพันธุ์ กังวาฬ

กรุ่นกลิ่นอารยธรรมเปอร์เซียในเมืองสยาม / จักรพันธุ์ กังวาฬ ... [และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2550. - 175 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค .

เส้นทางประวัติศาสตร์อันยาวไกลจากเปอร์เซีย สู่สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน -- วิถีความเชื่อ -- ผู้หญิงอิหร่าน -- อิหร่าน : 2 ทศวรรษหลังการปฏิวัติ ความเปลี่ยนแปลงหรือการดำรงอยู่ -- พรมเปอร์เซีย การเดินทางของลวดลายอันวิจิตร -- ประวัติศาสตร์เก็บตกที่อิหร่าน ย้อนรอยสายสัมพันธ์ไทย-อิหร่าน

9740200437 155


Thai history.
foreign relations.


อิหร่าน--ประวัติศาสตร์
อิหร่าน--ความเป็นอยู่และประเพณี
อิหร่าน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อิหร่าน
Iran.

953.6 / จ111ก 2550
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter