สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

คดีหุ้นส่วนและบริษัท / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 - 568 หน้า ; 26 ซม.

New Books 2562

ลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญ -- ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน -- ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคลภายนอก -- การเลิกห้างหุ้นส่วน -- การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน -- การฟ้องคดีระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน -- การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- ผลของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ -- การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน -- ห้างหุ้นส่วน -- ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด -- สิทธิ และความรับผิดของหุ้นส่วน -- บริษัทจำกัด -- การจัดตั้งบริษัทจำกัด -- ผลของการจดทะเบียน -- หุ้น -- ผู้ถือหุ้น -- การควบคุมและการจัดการงานของบริษัท -- กรรมการบริษัท -- ประชุมใหญ่ -- การจ่ายเงินปันผล -- ทุนของบริษัท -- บัญชีของบริษัทและการสอบบัญชี -- การตรวจการงานของบริษัท -- การควบบริษัท -- การเลิกบริษัท -- การชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด

Y62 M02 D27

Laws9789742037215


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--หุ้นส่วนและบริษัท

346.066 / ส282ค 2561
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter