ชาญชัย แสวงศักดิ์

คำอธิบายกฎหมายปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์ - พิมพ์ครั้งที่ 27 - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 - 375 หน้า ; 26 ซม.

New Book 2562

ภาค 1 หลักการที่เป็นรากฐานของกำหมายปกครอง : หลักการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตย -- หลักนิติรัฐ -- ประโยชน์สาธารณะ -- ภาค 2 การจัดองค์กรของรัฐ : การจัดการองค์กรของรัฐในต่างประเทศ -- ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์กรของรัฐในประเทศไทย -- การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการรวมอำนาจ -- การจัดองค์กรของรัฐโดยใช้หลักการกระจายอำนาจ -- ภาค 3 บุคคลกรภาครัฐ : บุคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร -- บุคคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ -- บุคคลากรขององค์กรของรัฐฝ่ายตุลาการ -- บุคคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ -- สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ -- ภาค 4 การกระทำทางปกครอง : ความหมายของการกระทำทางปกครอง -- ประเภทของการกระทำทางปกครอง -- ประเภทของ "นิติกรรมทางปกครอง" -- ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- ภาค 5 การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร : ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร -- การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐภายในฝ่ายบริหาร -- การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารภายหลังการดำเนินการ โดยองค์กรภายนอก -- การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -- การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหารโดยองค์กรของฝ่ายตุลาการ -- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

Y62 M02 D27

Laws9786162697210


กฎหมายปกครอง

342.59306 / ช486ค 2561
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter