ศักดิ์ชัย สายสิงห์

ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมทางศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย / ศักดิ์ชัย สายสิงห์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2562 - 463 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม

New Books 2562

ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์ -- อารยธรรมทวารวดี -- สถาปัตยกรรม -- ประติมากรรม -- ประติมานวิทยาและประติมากรรมเล่าเรื่องทางพุทธศาสนา -- ภาชนะดินเผา เครื่องใช้สอย และเครื่องประดับ

Y62 M08 D109786164650114


ศิลปกรรมไทย--สมัยทวาราวดี


ไทย--ประวัติศาสตร์--ทวาราวดี
ไทย--อารยธรรม--สมัยทวาราวดี

709.593 / ศ325ศ 2562
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter