สุรพงษ์ ชัยนาม

นโยบายของไทยต่ออินโดนีเซีย นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบ / สุรพงษ์ ชัยนาม - กรุงเทพฯ : ศยาม, 2561 - 356 หน้า ; 21 ซม.

New Books 2562

ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย : บทนำ -- นโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียต่อไทย -- นโยบายต่างประเทศของไทยต่ออินโดนีเซีย -- ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย

Y62 M08 D309789743159978


การทูต--ไทย
นโยบายต่างประเทศ--ไทย
นโยบายต่างประเทศ--อินโดนีเซีย
Foreign policy
Foreign relations


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย

327.5930598 / ส852น 2561
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter