วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์เล่ม 1 / กองวรรณคดี กรมศิลปากร - กรุงเทพฯ : กรม, 2534 - 696 หน้า : ภาพประกอบ

9747939002


วรรณคดีไทย--ศาสนา.

895.91008 / ศ ว
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter