ผุสดี รุมาคม.

การบริหารธุรกิจขนาดย่อม / ผุสดี รุมาคม และ เกศินี วิฑูรชาติ - กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซนเตอร์, 2529 - 633 หน้า
การบริหารธุรกิจ.
ธุรกิจ.

658 / ผ ก
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter