ฮอลแลนด์, ฟิลิป.

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว = The entrepreneur's guide / ฟิลิป ฮอลแลนด์ เรียบเรียงโดยก้องเกียรติ โอภาสวงการ - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534 - 221 หน้า
การบริหารธุรกิจ.

658 / ฮ ก
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter