พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ = Computer dictionary : ไมโครซอฟต์ / เรียบเรียงโดยบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น - พิมพิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537 - 442 หน้า9745101877


คอมพิวเตอร์--พจนานุกรม.

อ 004.03 / ม พ
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter