วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์.

พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ / วริทธิ์ อึ้งภากรณ์ - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534 - 134 หน้า9745091847


คอมพิวเตอร์--พจนานุกรม.

อ 004.03 / ว พ
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter