อัญชลี พิพัฒน์เสริญ.

การใช้โลตัส1-2-3 สำหรับงานด้านบัญชี / อัญชลี พิพัฒนเสริญ - พิมพ์ครั้งที่ 5 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537 - 187 หน้า9746010468


โลตัส 1-2-3--โปรแกรมคอมพิวเตอร์.

005.369 / อ ก
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter