ดาเวนพอร์ต,โทมัส เอช.

การจัดการความรู้ : เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน = Working knowledge : How organisations manage what the know เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน Working knowledge : How organisations manage what the know / โทมัส เอส ดาเวนพอร์ท และ ลอเรนซ์ พรูแซค แปลและเรียบเรียงโดย นิทัศน์ วิเทศ - กรุงเทพฯ : เออาร์ บิซิเนส เพรส, 2542 - 288 หน้า9748707377


การบริหารธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ.

658.403 / ด 435 ก
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter