ดนัย เทียนพุฒ.

ปฏิวัติการจัดการธุรกิจ รีเอนจิเนียริ่งภาคปฏิบัติค.ศ. 2000 / ดนัย เทียนพุฒ - กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2540 - 157 หน้า9747848112


การบริหารงานบุคคล.
การบริหารธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ.

658.406 / ด123ป
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter