ชาย กิตติคุณาภรณ์.

อยู่ในช่องบริหารธุรกิจ / ชาย กิตติคุณาภรณ์ - กรุงเทพฯ : บริษัท เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, (254_) - 112 หน้า9748392244


การจัดการธุรกิจ.
การวางแผน.
การบริหารธุรกิจ.

658.401 / ช523อ
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter