อัจฉรา จันทร์ฉาย.

สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจคู่มือการวางแผนกลยุทธ์ / นโยบายธุรกิจ / อัจฉรา จันทร์ฉาย - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 - 82 หน้า9746398016


การบริหารธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ.

658.4012 / อ498ส
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter