การรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี หน่วยที่ 1-15 - นนทบุรี : 2534 - 2 เล่ม.


การเงิน--รายงาน.
บัญชีและการบัญชี.

b ส อ
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter