เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีขั้นสูง หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2533. - 405 หน้า
การบัญชี.

657.046 / ส อ
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter