เอกสารการสอนชุดวิชา การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน หน่วยที่ 8-15 = Financial and Managerial Accounting for Finance Officers / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2534. - 955 หน้า9746134442


การบัญชี.
การเงิน.

657 / ส อ
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter