สุจินต์ จันทร์นวล.

เขาว่าผมคือมืออาชีพ ภาค 2 / สุจินต์ จันทร์นวล - พิมพ์ครั้งที่ 19 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2545 - 304 หน้า
ความสำเร็จ.
ทรัพยากรมนุษย์--การบริหาร.
การบริหารธุรกิจ.

658.3 / ส755ข
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter