ชุดวิชาการจัดการธุรกิจชุมชน = Community business management / สำนักงานมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ และสำนักงานมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2545 - 260 หน้า - ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง .
ธุรกิจชุมชน.
ธุรกิจ--การบริหาร.
บัญชีและการบัญชี.
การตลาด.

650 / ส691ช
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter