การพัฒนาธุรกิจด้วยตนเอง = Improve your business : basics / แมทท์ บอร์เก็นวัลล์...[และคนอื่นๆ] แปลและเรียบเรียงโดย ไมตรี วสันติวงศ์ - กรุงเทพฯ : องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2543 - 208 หน้า9747991187


การจัดการธุรกิจ.
ธุรกิจขนาดย่อม.
การบริหารธุรกิจ.

658.022 / บ243ก
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter