เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์.

พม่าผ่าเมือง / เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2536 - 400 หน้า : ภาพประกอบ9747049228


พม่า--ประวัติศาสตร์.
พม่า--การเมืองและการปกครอง.

959.1 / พ
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter