เนตร์พัณณา ยาวิราช.

การจัดการสมัยใหม่ = Modern management / เนตร์พัณณา ยาวิราช - กรุงเทพฯ : เซ็นทรัล เอ็กเพรส, 2546 - 318 หน้า9741323999


การจัดการ.
การบริหารธุรกิจ.
การบริหารสมัยใหม่.

658 / น785ก
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter