อัจฉรา จันทร์ฉาย.

การจัดการเชิงปริมาณสำหรับนักบริหาร / อัจฉรา จันทร์ฉาย - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 - 327 หน้า9745843059


การบริหารธุรกิจ.
การจัดการ.

658.403 / อ ก 2537
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter