หลักการบริหารธุรกิจ / บรรณาธิการโดย เกศกุล ภาสกร - กรุงเทพฯ : เอ็ม เอ็ม บุ๊คส์, [2545] - 191 หน้า
ความสำเร็จทางธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ
นักบริหาร

650.1 / ก772ห
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter