ซัว, เดวิด.

โฟโต้ช๊อป 3 = Photoshop 3 / เดวิด ซัว - กรุงเทพฯ : แม็กซ์ดีไซน์ แมเนจเม้นท์คอร์ปอเรชั่น, 2538 - 92 หน้า : ภาพประกอบ

9748930467


การถ่ายภาพ.
โปรแกรมคอมพิวเตอร์--ศิลปะกับการถ่ายภาพ.

อ 771 / ซ ฟ
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter