ทักษิณา สวนานนท์.

ศัพท์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน = Computer terms for users / ทักษิณา สวนานนท์ - กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น, 2538 - 416 หน้า
คอมพิวเตอร์--พจนานุกรม.

อ 004.03 / ท ศ
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter